Grădiniţa nr. 188 "Castel"

SCURT ISTORIC UNITATE DE ÎNVĂȚĂMÂNT:

Grădinița Castel , are sediul în Bdul.Pierre de Coubertin nr.1, , sect. 2., București, la intersecția dintre Șos. Pantelimon cu Șos. Iancului  și Vatra Luminoasă, în imediata apropiere a Stadionului Național ,, Arena,, și Mega-Mall Pantelimon.

Accesul se realizează printr-o mulțime de mijloace de transport: taramvai 36 si 14, autobuz 104 si 335, trolibuz 86 si 79.

Grădinița funcționează din 1972, având înscriși copii intre 3 si 6 ani.

În anul școlar 2023/2024  în Grădinița Castel are un nr. de 230 de preșcolari conform planului de scolarizare/suplimentare înregistrat ISMB nr.21911/31.08.2023. Actititatea cu copiii de desfășoară  în cele două corpuri de clădire, ambele situate în aceiași incintă.

În ceea ce privește istoricul clădirii , aceasta a funcționat inițial ca școală primară, iar din 1972 ca unitate preșcolară , conform Dispoziției nr. 628/11.09.1972, cu denumirea de Grădinița 188 sub directa coordonare  a Inspectoratului Școlar al Municipiului București. Din anul 2013 denumirea a fost schimbată în Grădinița ,,Castel”.

Unitatea a fost construită în anul 1934 și extinsă în anul 2008. Un corp de clădire ( A – din 1934) este dispus pe amplasament de parter și etaj, iar celalalt corp ( B – din 2008) pe subsol , parter , etaj, 1 și etaj 2. Are o capacitate de 10 săli de grupă ( 4 cu triplă funcționalitate – corp A si 6 săli de clasă corp B cu funcționalitate unică).

Patrimoniul este alcătuit  din 2 calădiri , având o suprafață utilă de 2818 mp, din care suprafața construită 714 mp ( corp A) + 2052 mp ( corp B); 1544 mp aferente , destinate jocurilor și activităților în aer liber, spații verzi și alei.

Situația juridică a terenului și clădirii, având reglementată prin existenta actelor de proprietate  Protocol nr.3745/18.06.2002 încheiat între ISMB și Consililul Local al Sectorului 2 , București.

Pană în anul 1989 unitatea a fost patronată de Intreprinderea Metaloglobus. In 1990, unitatea a fost preluată de ISMB.

 

PREZENTAREA UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÎNT ÎN PREZENT:

În ceea ce privește starea actuală a Grădiniței ,,Castel’’ este una satisfăcătoare. Corpul A s-a deschis în anul 2022  dup ce a fost reabilitat, devenind astfel funcțional. Acest corp cuprinde: 4 săli de clasă, (două la parter și două la etaj), o sală de mese ( la etaj), 2 grupuri sanitare pentru copii, cabinet medical, izolator, birou contabilitate, bucătărie.

Din păcate  cu corpul B nu stăm  din punct de vedere al lucrărilor foarte bine! Această clădire din anul 2008 nu a beneficiat de nici o reabilitare majoră iar nevoile sunt multiple. Am facut astfel demersuri către DGAPI conform adresei nr.39/13.01.2021 în aceasta privință.

 

VIZIUNEA ȘCOLII: 

Grădinița „Castel” îsi propune să dezvolte un mediu favorabil învățării, să le ofere copiilor un start solid în educație, prin dezvoltarea deprinderilor și îmbogățirea cunoștințelor, prin modelarea personalității lor.

De asemenea, dorește să devină o minicomunitate în comunitate, organizată, cu o peronalitate bine definită ce derivă din conexiunea tuturor factorilor educaționali, bazată pe valori precum: respectul reciproc și autodisciplina, responsabilitate, integritate, perseverentă și judecată înțeleaptă.

 

MISIUNEA ȘCOLII:

 Grădiniței „Castel” derivată din viziunea comună a partenerilor în educație – cadre didactice, părinți, comunitate, este de a asigura un învățământ de calitate prin asigurarea unui climat de învățare modern, stimulative, centrat pe interesele și nevoile copiilor, pe așteptările părinților, prin asigurarea de șanse egale în educație tuturor copiilor.

MISIUNEA NOASTRĂ ESTE ORIENTATĂ ÎN URMĂROARELE DIRECȚII:

 • Interacțiunea grădiniței cu mediul social, cultural și economic și transformarea acesteia într-un centru de reurse educaționale și de servicii oferite comunității.
 • Conștientizarea nevoii de dezvoltare individuală a copilului și considerea lui ca egal, ca parte a societății.
 • Pregătirea copiilor pentru viață, pentru integrarea în societate și „traiul împreună”.
 • Asigurarea de șanse egale pentru toți copiii.
 • Formarea părinților ca parteneri ai procesului instructiv educative, în interesul copilului.

VALORI:

Valorile care dau coerenţă şi perspectivă activităţii noastre sunt:

 • Dezvoltare: Vom urmări perfecţionarea continuă a personalului angajat pentru dezvoltarea competenţelor profesionale şi personale, dotarea cu echipamente, resurse materiale şi instrumente de lucru.
 • Calitate şi eficienţă: Vom furniza servicii de calitate, care să contribuie la creşterea calităţii activităţii instructiv – educative din grădiniță, prin seriozitate, folosind experienţa şi implicând toţi actorii educaţionali;
 • Lucrul în echipă: Vom dezvolta un climat de muncă pozitiv, armonios, bazat pe seriozitate, toleranţă şi demnitate, dezvoltarea spiritului civic, folosind metode participative şi consultative;
 • Colaborare: Vom promova respectul reciproc şi cooperarea, prin colaborarea activă cu părinţii, cu comunitatea, cu primăria, cu instituțiile de la nivel local, judeţean şi naţional cu atribuţii în domeniul educaţiei.

 

MOTTO:

,,Omul este rodul educației pe care o primește”

 

 

OBIECTIVELE ȘCOLII:

Dezvoltarea și implementarea unui management performant la toate nivelurile de conducere din cadrul Grădiniței  „Castel” care să asigure desfășurarea unei activități coerente și eficiente.

Atingerea de către copii a unor performanțe calitativ măsurabile și asigurarea de șanse egale pentru dezvoltarea acestora ca personalități capabile să-și construiască succesul în viață și carieră.

Promovarea de politici favorizante participării active și eficiente a cadrelor didactice și a celorlalte categorii de personal la realizarea succesului instituțional privind realizarea indicatorilor de calitate stabiliți.

Promovarea eficientă a curriculumului național și a celui la decizia grădiniţei în conformitate cu nevoile personale ale preşcolarilor și cu orientările în dezvoltarea economică și socială, locală și națională.

Asigurarea, dezvoltarea și modernizarea resurselor materiale pentru situarea demersului educațional și de formare la standarde europene.

Asigurarea de competențe individuale și colective privind fundamentarea și asigurarea resurselor financiare care să asigure un învățămant performant.

Integrarea grădiniţei într-un parteneriat activ cu părintii, cu instituțiile comunității locale, cu agenți economici și cu organizații ale societății civile implicate în educație.

Optimizarea  influențelor  educative  și formative ale activităților extracurriculare și extrascolare.

Dezvoltarea culturii proiectului educațional de cooperare școlară cu parteneri locali, naționali și internaționali.

 

RESURSA UMANĂ:

Managementul resurselor umane se desfăşoară în totalitate în grădiniţă (activităţile specifice de recrutare, selecţie, dezvoltare, disponibilizare a cadrelor didactice și nedidactice).

Grădiniţa „Castel” 35 are  angajaţi: 21 cadre didactice, 12 personal nedidactic, 2 didactic auxiliar și 2 asistente medicale.

 

BAZA MATERIALĂ:

Gradinita „Castel” funcționează momentan într-un singur corp de clădire, dotat conform standardelor moderne europene. Procesul instructiv-educativ se desfășoară în conformitate cu Programa Instructiv-educativă, organizandu-se la nivel de unitate activiăți comune, cu grupuri mici de copii și individuale, activități extra-curriculare. În Gradinița „Castel” sunt create toate condițiile pentru o bună desfășurare a tot ceea ce inițiază doamnele educatoare, astfel încât copiii sa se simtă în deplină siguranță și protecție și să fie atrași de ceea ce îi inconjoară.

Grădiniţa  “Castel” oferă copiilor un cadru instructiv-educativ la cel mai înalt nivel, activităţi creative şi recreative propice dezvoltării armonioase, prin intermediul unui personal didactic şi nedidactic 100% calificat şi cu experienţă în domeniu şi prin mijloace şi metode didactice de ultima generaţie.

Grădiniţa  “Castel” dispune de săli de clasă, sală de festivități, sală de sport, și bucătărie proprie.

Contact

 • Bulevardul Pierre de Coubertin 1, București
 • 021.250.41.80
 • gradinita188@yahoo.com

Anunturi

Nici un anunț în acest moment. Vă rugam reveniți!