Confidențialitate

Confidențialitate

POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE

Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2

(D.G.A.P.I.)

 

Prin intermediul acestei politici vă explicăm cum Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 (Denumită în continuare ”Instituția” sau ” Operatorul”) colectează, utilizează și gestionează datele cu caracter personal, de aceea vă rugăm să citiți cu atenție pentru a înțelege în ce scopuri și ce date cu caracter personal colectăm, precum și toate drepturile de care dispuneți cu privire la datele dumneavoastră, în conformitate cu Regulamentul 2016/679 privind protecția datelor cu caracter personal și dispozițiile naționale în materia protecției datelor cu caracter personal.

Vă rugăm să verificați actualizările acestei Politici. În cazul în care vom aduce modificări pe care le considerăm importante, le veți putea consulta în această secțiune, fiind publicată versiunea cea mai recentă a Politicii, cu indicarea datei ultimelor modificări.

În completarea prezentei Politici de confidențialitate vă rugăm să citiți și ”Politica despre cookie-uri”, pentru a afla modalitatea în care Operatorul folosește cookie-uri prin intermediul website-ului administrat www.invatamantsector2.ro.

Depunem toate eforturile pentru a vă asigura dreptul dumneavoastră la intimitate și viață privată, respectând confidențialitatea datelor cu caracter personal pe care ni le furnizați despre dumneavoastră, și, totodată, respectând normele europene și naționale aplicabile protecției datelor, inclusiv Regulamentul General privind Protecția Datelor (UE) 2016/679 ( denumit în continuare ”Regulamentul” sau „GDPR”).

Dacă aveți nelămuriri cu privire la această politică, sau despre modul de utilizare a datelor cu caracter personal, vă stăm la dispoziție și ne puteți contacta în scris, având următoarele date de contact:

 

Operatorul de date este Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2

Adresă: str. Luigi Galvani nr 20, sector 2, București.

E-mail: office@dgapi.ro

Definiții:

În cadrul prezentei Politici sunt utilizați termeni având următoarele semnificații:

date cu caracter personal” – orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoana vizată”); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale;

prelucrare” – orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea;

”restricționarea prelucrării” – înseamnă marcarea datelor cu caracter personal stocate cu scopul de a limita prelucrarea viitoare a acestora.

creare de profiluri” – înseamnă orice formă de prelucrare automată a datelor cu caracter personal care constă în utilizarea datelor cu caracter personal pentru a evalua anumite aspecte personale referitoare la o persoană fizică, în special pentru a analiza sau prevedea aspecte privind performanța la locul de muncă, situația economică, sănătatea, preferințele personale, interesele, fiabilitatea, comportamentul, locul în care se află persoana fizică respectivă sau deplasările acesteia;

consimțământul persoanei vizate” – orice manifestare de voință liberă, specifică, informată și lipsită de ambiguitate a persoanei vizate prin care aceasta acceptă, printr-o declarație sau printr-o acțiune fără echivoc, ca datele cu caracter personal care o privesc să fie prelucrate;

”Operator” –  Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2, entitate care stabilește scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal, atunci când scopurile și mijloacele prelucrării sunt stabilite în conformitate cu prevederile legale aplicabile, având calitatea de titular al numelui de domeniu – www.invatamantsector2.ro

”consimțământul persoanei vizate”  – Orice manifestare de voință liberă, specifică, informată și lipsită de ambiguitate a persoanei vizate prin care aceasta acceptă, printr-o declarație sau printr-o acțiune fără echivoc, ca datele cu caracter personal care o privesc să fie prelucrate.

autoritate de supraveghere” – Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal

Plaformă online” – pagina de internet dezvoltată în cadrul numelui de domeniu deținut de către Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 – www.invatamantsector2.ro

 

Cookie-urile” sunt fișiere text mici stocate pe dispozitivul dumneavoastră (computer, tabletă sau mobil) atunci când vă aflați pe Internet, inclusiv pe website.

Colectarea și prelucrarea datelor cu caracter personal

Operatorul prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal pentru desfășurarea activității și pentru asigurarea unor servicii complete.

Astfel, colectăm datele personale în următoarele situații:

 • Când utilizați sau comunicați cu noi prin intermediul rețelelor sociale;
 • Când comunicați cu noi prin telefon, e-mail, formular din cadrul website-ului;
 • Când ne trimiteți orice fel de adresă;
 • Când vă înscrieți la concursurile organizate pentru ocuparea locurilor vacante;
 • Când navigați pe website-ul nostru;

În tabelul de mai jos sunt menționate scopurile în care putem prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal,  în baza temeiurilor legale indicate pentru fiecare dintre acestea și perioada de retenție pentru fiecare dintre scopuri, astfel:

Scopul prelucării Date cu caracter personal prelucrate Temeiul prelucrării Durata prelucrării Destinatari / Împuterniciți
Oferirea de răspunsuri la întrebările, reclamațiile sau solicitările dumneavoastră adresate prin scrisoare, e-mail, formular de contact Nume, prenume, număr de telefon, adresa de e-mail, adresa poștală, date furnizate în cadrul mesajului transmis Obligație legală Pe durata soluționării solicitării, precum și 3 ani de la data soluționării autorități publice
Monitorizarea spațiilor și/sau a bunurilor Imagine, localizare Obligație legală (Legea nr. 333/2006) 30 de zile de la data înregistrării imaginii Furnizorul sistemului CCTV, firma de pază, autorități publice
Ocuparea posturilor vacante Datele conținute în CV, nume și prenume, număr de telefon, adresă de e-mail, CNP, date din Cartea de Identitate, date privind sănătateaprecum și referințe, rezultate concurs, notițele recrutorului, semnătura Încheierea unui contract Pe durata procesului de recrutare, precum și 6 luni de la data încheierii acestuia
Desfășurarea concursurilor pentru ocuparea locurilor de muncă vacante Nume și prenume, rezultate obținute, calificative obținute Obligație legală 6 luni
Vânzarea imobilelor cu destinație de locuință Nume și prenume, data și locul nașterii, CNP, date din Cartea de Identitate, stare civilă, persoane aflate în întreținere, informații privind imobilele deținute, locul de muncă; venitul/veniturile net/nete din ultimele 12 luni, pentru titularul contractului de închiriere şi membrii familiei acestuia ( după caz soţ/soţie/copii/ sau alte persoane aflate în întreţinere), Copie a documentelor din care rezultă nivelul de studii şi/sau pregătire profesională a titularului de cerere; Executare contract 100 ani Autorități publice
Închirierea imobilelor cu destinație de locuință Nume și prenume, data și locul nașterii, CNP, date din Cartea de Identitate, stare civilă, persoane aflate în întreținere, informații privind imobilele deținute, locul de muncă; venitul/veniturile net/nete din ultimele 12 luni, pentru titularul contractului de închiriere şi membrii familiei acestuia ( după caz soţ/soţie/copii/ sau alte persoane aflate în întreţinere) Executare Contract 50 ani Autorități publice
Inițierea contractelor sau executarea contractelor încheiate de Operator Nume, prenume, funcție, telefon, e-mail, semnătură Obligație contractuală Pe perioada derulării contractului, precum și 3 ani de la data încetării acestuia autorități publice
Inițierea sau desfășurarea relațiilor dintre Operator și reprezentanții autorităților publice cu care interacționează în derularea activității curente Nume, prenume, funcție, telefon, e-mail, semnătură Obligație legală Pe perioada derulării activității autorități publice
Utilizarea platformelor de socializare Facebook, Instagram,  Youtube Nume și prenume / psudonim utilizat, imagine, alte informații publice de pe profilul utilizatorului Consimțământ Datele nu vor fi stocate în bazele de date ale Direcției Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2, dar, datorită funcționalității platformelor sociale, putem avea acces la informațiile publice din contul dumneavoastră  /

În completarea mențiunilor anterioare, trebuie specificat că vom păstra documente ce conțin date cu caracter personal pe o perioadă mai îndelungată, în următoarele condiții:

– Dacă prevederile legale o impun;

– Dacă documentele sunt necesare pentru orice procedură legală actuală sau viitoare;

– Pentru a stabili, execita sau apăra drepturile noastre în fața unor instanțe judecătorești și nu numai.

 

Utilizarea cookie-urilor

 

În cadrul site-ului web utilizăm cookie-uri pentru a colecta automat informații cu caracter tehnic care pot identifica utilizatorul, respectiv: adresa IP, tipul de browser de internet folosit pentru navigarea pe site-ul nostru web, sistemul dumneavoastră de operare, denumirea domeniului sau gazda domeniului prin intermediul căruia utilizatorul navighează pe site-ul web.

Utilizarea de cookie-uri este destinată în principal pentru următoarele:

– Asigurarea unei mai bune funcționări a website-ului;

– Afișarea corectă a conținutului;

– Personalizarea interfeței, asigurarea securității site-ul /aplicației împotriva acțiunilor de fraudă sau utilizare ilicită;

– Crearea de statistici pentru a cunoaște reacțiile utilizatorilor în raport de conținutul website-ului;

Pentru informații despre cookie-urile specifice plasate în cadrul website-ului, precum și pentru informații privind posibilitatea de a controla sau dezactiva Cookie-urile consultați Politica despre Cookies.

Posibili destinatari ai datelor dumneavoastră cu caracter personal

 

Pentru desfășurarea activității și oferirea unor servicii complete, utilizăm serviciile unor parteneri contractuali, cărora le pot fi furnizate date cu caracter personal cu scopul de a fi utilizate strict în îndeplinirea obligațiilor.

Partenerii noștri contractuali au calitatea de Persoane Împuternicite, în sensul Regulamentului 2016/679, iar Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2, în calitate de operator, stabilește în mod riguros instrucțiunile pe care partenerii contractuali trebuie să le respecte. Depunem toate eforturile pentru a ne asigura că toate entitățile cu care lucrăm prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal în condiții de siguranță și securitate.

Datele cu caracter personal pot fi dezvăluite și către autorități  și / sau instituții publice (Primăria Sectorului 2 București, Autoritatea Națională pentru Supravegherea Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, Inspectoratul Teritorial de Muncă, Autoritatea pentru Protecția Consumatorului, Agenția Națională pentru Administrare Fiscală, structuri din cadrul Ministerului Afacerilor Interne sau Ministerului Public, instanțele de judecată, executori judecătorești) dacă există o obligație legală în acest sens, la solicitarea expresă și în scris a acestora sau în cazul în care există suspiciuni privind săvârșirea unei infracțiuni.

Transferul datelor cu caracter personal în străinătate

Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 vă asigură că orice transfer de date, dacă este necesar, se face cu respectarea strictă a legislației în domeniu, respectiv cu toate cerințele legale prevăzute de către Regulamentul 2016/679.

Datele tale cu caracter personal pot fi transferate către state din Uniunea Europeană (“EU”), Spațiul Economic European (“SEE”).

Către Statele Unite ale Americii și Canada în situația utilizării unor instrumente de analiză precum GOOGLE și/sau alte entități terțe, vom putea transfera date doar în situație existenței consimțământului dumneavoastră expres în acest sens.

 

Securitatea prelucrării datelor

Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 se angajează să evalueze și să actualizeze în mod constant măsurile de securitate implementate pentru a asigura că acestea sunt adecvate pentru protejarea drepturilor și libertăților persoanelor fizice.

În acest sens, Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 implementează cele mai noi soluții tehnice pentru menținerea securității la un nivel adecvat.

Totodată, Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 desfășoară periodic sesiuni de pregătire și instruire cu personalul care operează activități susceptibile a interacționa în orice mod cu Datele cu caracter personal.

Drepturile persoanelor vizate

Rețineți că, în conformitate cu prevederile Regulamentului 2016/679, în calitate de persoană vizată dispuneți oricând de următoarele drepturi:

 • Dreptul de acces la datele cu caracter personal prelucrate: aveți dreptul de a obține confirmarea faptului că datele dumneavoastră cu caracter personal sunt sau nu prelucrate de Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 și, în caz afirmativ, de a solicita o copie a acestora; În situația în care solicitați copii ale informațiilor deja comunicate și/sau în situația unor solicitări repetate, Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 are dreptul de a percepe o taxă rezonabilă ce urmează a fi comunicată în prealabil. Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 are dreptul de a refuza să răspundă în situația unor solicitări excesive, repetate, neîntemeiate.
 • Dreptul de a solicita rectificarea sau completarea datelor cu caracter personal inexacte sau incomplete; Rectificarea va fi comunicată fiecărui destinatar către care au fost transmise datele, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate.
 • Dreptul de a obține restricționarea prelucrării, în cazul în care:
 1. considerați că datele cu caracter personal prelucrate sunt inexacte, pentru o perioadă care să permită Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 să verifice exactitatea datelor cu caracter personal;
 2. prelucrarea este ilegală, însă dumneavoastră nu doriți ca ștergerea datelor cu caracter personal prelucrate, ci restrângerea utilizării acestor date;
 • în cazul în care Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 nu mai are nevoie de datele dumneavoastră cu caracter personal pentru scopurile definite, însă dumneavoastră aveți nevoie de date pentru a constata, exercita sau apăra un drept în instanță sau
 1. v-ați opus prelucrării, pentru intervalul de timp necesar pentru a verifica dacă temeiurile legitime prevalează asupra drepturilor dumneavoastră;
 • Dreptul de a solicita ștergerea datelor cu caracter personal prelucrate care vă privesc, în cazul în care se aplică unul dintre următoarele motive:
 1. datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate,
 2. persoana vizată îşi retrage consimţământul pe baza căruia are loc prelucrarea, şi nu există niciun alt temei juridic pentru continuarea prelucrării,
 • persoana vizată își exercită dreptul de a se opune, iar operatorul nu are motive legitime care să prevaleze pentru a continua prelucrarea;
 1. datele au fost prelucrate ilegal;
 2. ștergerea este necesară pentru conformarea cu legislația europeană sau națională
 • Dreptul de a vă retrage oricând consimțământul cu privire la prelucrare, atunci cand prelucrarea are la bază consimțământul, fără însă a afecta legalitatea activităților de prelucrare realizate până în momentul respectiv;
 • Dreptul de a vă opune cu privire la prelucrarea datelor din motive legate de situația particulară în care vă aflați, atunci când prelucrarea se întemeiază pe interes legitim, precum și de a vă opune, în orice moment, prelucrării datelor în scopuri de marketing direct, inclusiv crearea de profiluri; Toate datele personale prelucrate de către instituția noastră sunt deținute legal, iar prelucrarea se realizează într-un mod transparent, ce permite persoanei vizate exercitarea drepturilor sale legal garantate.
 • Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrare automatizată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează pe aceasta în mod similar într-o manieră semnificativă;
 • Dreptul la portabilitatea datelor, însemnând dreptul de a vă primi datele cu caracter personal pe care le-ați furnizat către Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 într-o formă structurată, utilizată în mod curent și care poate fi citită automat, precum și dreptul de a transfera respectivele date către un alt operator, în cazul în care prelucrarea are la bază consimțământul dumneavoastră sau executarea unui contract și se realizeaza prin mijloace automate;
 • Dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Națională pentru Supravegherea Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

Pentru a vă exercita oricare dintre aceste drepturi, pentru a formula cereri sau reclamații, vă rugăm să ne scrieți la adresa Str. Luigi Galvani nr 20, sector 2, București, prin e-mail la adresa: office@dgapi.ro .

De asemenea, menționăm că de la momentul primirii cererii, instituția noastră va formula un răspuns în termen de o lună. În cazul în care există suspiciuni rezonabile privitoare la persoana care a trimis cererea, putem face demersuri pentru clarificare și confirmare că cererea a fost transmisă de persoana vizată.

Puteți contacta Autoritatea Națională pentru Supravegherea Prelucrării datelor cu Caracter Personal la telefon +40.318.059.211 sau email anspdcp@dataprotection.ro sau pe adresa București sector 1, B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30.

 

Modificările Politicii

Prezenta Politică de Confidențialitate poate suferi modificări și poate fi actualizată de către Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2, pentru respectarea oricăror modificări legislative cu privire la protecția datelor cu caracter personal, precum și ori de câte ori va considera necesar. Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 va publica în cadrul website-ului versiunea cea mai recentă a Politicii de confidențialitate.